Videos

Kampourelos, Sokrates. Film School students thesis for the Workshop.

Alec Finn and Kevin Macleod play bouzouki. Agathonas.

1990, Κostas Dekavalas at the workshop. Kostas Karagiozidis plays Manolis Xiotis's songs
using a 1986's Kostas Dekavalas Bouzouki